Όροι Συμμετοχής - διαγωνισμός Roger & Gallet

RG

Όροι Συμμετοχής

 

 

 1. Η εταιρία UNIQUE MEDIA E.E. [στο εξής: και «Διοργανώτρια Εταιρία»] διοργανώνει διαγωνισμό για την ανάδειξη ύστερα από κλήρωση 5 (πέντε) νικητών με δώρο [στο εξής: «Διαγωνισμός»] 5 (πέντε) αντιγηραντικούς ορούς Aura Mirabilis της Roger&Gallet [στο εξής: «Δώρο»]. Η κλήρωση θα γίνει μεταξύ των συμμετεχόντων, οι οποίοι θα επισκεφθούν τη σελίδα και τη Facebook page του www.joytv.gr

 

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι διαμένουν στην Ελλάδα  έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους. Εξαιρούνται οι υπάλληλοι της εταιρείας UNIQUE MEDIA E.Ε. & L’OREAL HELLAS καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους μέχρι πρώτου βαθμού.

 

 1. Ο Διαγωνισμός πραγματοποιείται εξ’ ολοκλήρου μέσω διαδικτύου με επίσκεψη του ενδιαφερομένου σε δικτυακό τόπο (website) και σε social media (Facebook) στο διαδίκτυο (internet) και συγκεκριμένα, με επίσκεψη στη σελίδα του Joy στο Facebook  (στο εξής: το «Site»), όπου οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό οφείλουν να κάνουν Like, Comment & Share το post του Διαγωνισμού . H συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (Internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια Εταιρία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση, το κόστος της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου (websites) ή την παροχή σχετικών διευκολύνσεων προς οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο.

 

 1. Ο Διαγωνισμός θα διαρκέσει επτά (7) ημέρες, από 24/05/2017 έως και  31/05/2017. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί σε διάστημα έως δύο (2) ημέρες από τη λήξη του διαγωνισμού στα γραφεία της Διοργανώτριας Εταιρίας, παρουσία 3μελούς επιτροπής αποτελούμενη από στελέχη της εταιρίας. Θα κληρωθούν πέντε (5) νικητές, καθώς και πέντε (5) επιλαχόντες, για την περίπτωση που οι Νικητές δεν παραλάβουν το Δώρο τους ή ακυρωθούν ως τέτοιοι, βάσει των παρόντων Όρων Συμμετοχής.

 

 1. Τα ονόματα των νικητών του Διαγωνισμού θα ανακοινώνονται στο Site, στην ιστοσελίδα www.joytv.gr, καθώς και στην facebook page του site, μετά την ολοκλήρωση της εκάστοτε κλήρωσης από τη Διοργανώτρια Εταιρία. Τα ονοματεπώνυμα των Επιλαχόντων δεν θα ανακοινώνονται, κατ’ αρχήν, θα παραμένουν όμως σε σχετικό αρχείο της Διοργανώτριας Εταιρείας, για την ασφάλεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού. Η Διοργανώτρια Εταιρία θα ενημερώσει τους νικητές του Διαγωνισμού σχετικά με την ανάδειξή τους και τηλεφωνικά, στα τηλέφωνα που έχουν δηλώσει στη σχετική φόρμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό, οπότε και θα τους ενημερώνει αναφορικά με τις λεπτομέρειες για τον τρόπο κάρπωσης του Δώρου, από τα γραφεία της Διοργανώτριας Εταιρίας στην οδό Φραγκοκκλησιάς 7 στο Μαρούσι. Σε περίπτωση που ο νικητής είναι από την επαρχία και δεν έχει τη δυνατότητα να έρθει να παραλάβει το δώρο από την Αθήνα, τα έξοδα αποστολής βαραίνουν τον νικητή.

 

 

 1. Οι νικητές μπορούν για οποιονδήποτε λόγο να αρνηθούν την παραλαβή των Δώρου, οπότε κι αυτόματα αποχαρακτηρίζονται από νικητές. Η Διοργανώτρια Εταιρία απαλλάσσεται από την υποχρέωση παράδοσης Δώρων σε περιπτώσεις που με οποιοδήποτε  τρόπο δεν έχουν τηρηθεί οι όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό και ειδικότερα το κατώτατο όριο ηλικίας των 16 ετών. Η μη εμφάνιση νικητή ή η άρνηση παραλαβής του Δώρου και η άκυρη ή η ακυρώσιμη συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγονται και την οριστική απώλεια του δικαιώματος διεκδίκησης του δώρου.

 

 1. Στην περίπτωση που κάποιος συμμετέχων είναι κάτω των 16 ετών ή εργάζεται στις εταιρίες που αναφέρονται στον όρο δύο (2) ανωτέρω, ή είναι α βαθμού συγγενικό τους πρόσωπο, ή αρνηθεί να ανακηρυχθεί νικητής σε οποιαδήποτε θέση, το δώρο που αντιστοιχεί στη θέση που κατέλαβε, το παραλαμβάνει ο επιλαχών, εφόσον δεν είναι κάτω των 16 ετών ή δεν είναι εργαζόμενος στις παραπάνω εταιρίες ο ίδιος ή συγγενικό του πρόσωπο α’ βαθμού.

 

 1. Η Διοργανώτρια Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη σχετική με καθυστερήσεις, αλλαγές, διακοπές, ματαιώσεις, αδυναμία απονομής του Δώρου εξαιτίας τοπικών αργιών και εορτών, καιρικών ή άλλων συνθηκών που εμποδίζουν την απονομή ή την κάρπωση του Δώρου, ή εν γένει άλλων πράξεων ή παραλείψεων που δεν οφείλονται σε δικό της σφάλμα. Επίσης, η Διοργανώτρια Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη, σε περίπτωση που δεν δύναται να τηρήσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το παρόν για λόγους ανωτέρας βίας, νομοθετικής ρύθμισης, κυβερνητικής διαταγής ή νόμου ή για κάθε άλλο λόγο που βρίσκεται εκτός του ελέγχου της.

 

 1. Η Διοργανώτρια Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη και οι Συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό δεν διατηρούν καμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα κατά αυτής για την κάλυψη τυχόν εξόδων λόγω ματαίωσης ή ακύρωσης της δυνατότητας κάρπωσης των Δώρων.

 

 1. Η Διοργανώτρια Εταιρία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν, για λόγους που βρίσκονται έξω από τη σφαίρα του ελέγχου της, όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά για λόγους ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα α) αποτύχει η αποστολή ή/και η λήψη των ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail) β) δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο Site για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα λόγω υπερφόρτωσης δικτύου, διακοπής σύνδεσης με το δίκτυο, μη αποστολής ή αποδοχής ηλεκτρονικών μηνυμάτων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, γ) τα διατηρούμενα αρχεία της υπηρεσίας καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς.

 

 1. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε συμμετέχων στο Διαγωνισμό βρεθεί να παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή πρόγραμμα του Site ή σε περίπτωση που προσβάλει ή επιχειρεί να προσβάλει πνευματική ιδιοκτησία ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα τρίτου, θα αποβάλλεται άμεσα από το Διαγωνισμό και η Διοργανώτρια Εταιρία θα διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές. Επίσης, η Διοργανώτρια Εταιρία θα δικαιούται να ακυρώσει συμμετοχές, εφόσον υπάρχουν ενδείξεις ή υπόνοιες ότι έχει χωρίσει παραβίαση ή καταστρατήγηση οποιουδήποτε από τους όρους του Διαγωνισμού. Επιπλέον, σε όλες τις αναφερόμενες στον παρόντα όρο περιπτώσεις,  η Διοργανώτρια Εταιρία θα δικαιούται να μην αναγνωρίσει τη νίκη του συμμετέχοντα (σε περίπτωση που ο παραβάτης έχει ήδη αναδειχθεί νικητής).

 

 1. Με δεδομένο ότι η Διοργανώτρια Εταιρία, θα προβεί στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού σε επεξεργασία προσωπικών στοιχείων των Συμμετεχόντων, αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει τα αρχεία αυτά απόρρητα και να προβεί στην επεξεργασία τους στο απολύτως αναγκαίο μέτρο για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητάς του (δημοσιοποίηση των ονομάτων των Νικητών στο site, σύμφωνα με όσα επιτάσσει ο Ν. 2472/1997), λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των εν λόγω προσωπικών δεδομένων, ενώ μετά το πέρας του Διαγωνισμού, τα σχετικά αρχεία θα καταστραφούν. Οι Συμμετέχοντες, με την παροχή των όποιων προσωπικών τους στοιχείων, συναινούν ανεπιφύλακτα όπως αυτά χρησιμοποιηθούν για τον Διαγωνισμό ή/και τις κληρώσεις από τη Διοργανώτρια Εταιρία, δι' αυτοματοποιημένων ή όχι μέσων, είτε από την ίδια τη Διοργανώτρια Εταιρία είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου, που μπορεί να διορίσει η Διοργανώτρια Εταιρία κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, για τις ανάγκες και κατά το χρόνο διενέργειας και ολοκλήρωσης του Διαγωνισμού. Οι Συμμετέχοντες και οι Νικητές ουδεμία αξίωση διατηρούν κατά της Διοργανώτριας Εταιρίας εξ αυτού του λόγου και ουδεμίας αμοιβής ή αποζημίωσης δικαιούνται. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2472/1997, κάθε Συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως από τη Διοργανώτρια Εταιρία την ανασκευή ή διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων από το ως άνω αρχείο. Η Διοργανώτρια Εταιρία από την πλευρά της δεσμεύεται να κάνει καλόπιστη χρήση των συμμετοχών, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες δικαίου και τα χρηστά ήθη.

 

 1. Οι νικητές δεν έχουν δικαίωμα εξαγοράς των Δώρων σε χρήματα. Τα Δώρα είναι προσωπικά και δεν μεταβιβάζονται, δεν ανταλλάσσονται και δεν είναι δυνατό να ζητηθεί η εξαργύρωσή τους με χρήματα σε οποιαδήποτε τιμή και δεν μεταφέρονται χρονικά.

 

 1. Η Διοργανώτρια Εταιρία δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε κόστη προκύψουν πέρα από αυτά που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

 

 1. Η Διοργανώτρια Εταιρία έχει το δικαίωμα να διακόψει ή να ματαιώσει το Διαγωνισμό, οποιοδήποτε μέρος αυτού, ή/και την κλήρωση, να τροποποιήσει τους όρους αυτού και της κλήρωσης, να μεταβάλει το χρόνο και τον τόπο διεξαγωγής του Διαγωνισμού και της κλήρωσης, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του ή να αλλάξει τα προσφερόμενα Δώρα με άλλα, κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, ενημερώνοντας το κοινό με σχετική αναφορά στο Site ή/και στην ιστοσελίδα www.joytv.gr.

 

 1. Η Δήλωση Συμμετοχής στο Διαγωνισμό συνιστά αμάχητο τεκμήριο ότι ο Συμμετέχων γνωρίζει και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους Όρους αυτούς.

 

 1. Οι παρόντες όροι διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφωνία ή διαφορά που τυχόν προκύψει σχετικά με τους παρόντες Όρους και τον Διαγωνισμό, θα λύεται οριστικά σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από το Διαγωνισμό αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας.